Oproep Innovatielabs geopend

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die de sector helpen veerkrachtiger te worden. Denk aan onderzoek en experimenten op het gebied van digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie. Met de open call wordt € 3.150.000 beschikbaar gesteld voor projecten die hieraan bijdragen.

Vanuit de gedachte dat de gehele sector gebaat is bij open kennisdeling, stuurt het programma aan op samenwerking en actieve kennisuitwisseling. Deze vindt plaats tussen de gehonoreerde geselecteerde projecten onderling, maar ook met andere spelers binnen en buiten de sector. Een speciaal subprogramma en een flankerend onderzoekstraject dragen hieraan bij.

De projecten starten vanaf januari 2022 en hebben een looptijd van een jaar. In oktober 2022 is een groot presentatiemoment geprogrammeerd. Het programma Innovatielabs is een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen' en wordt uitgevoerd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL, topconsortium Kennis en Innovatie van de Creatieve Industrie.

De Federatie Creatieve Industrie maakt del uit van het consortium 'ruimtelijk ontwerp'

Loading more content...