Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 getekend

Op 11 november jongstleden bekrachtigde de gouden driehoek van bedrijven, kennispartners en overheden haar inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren in het kennis- en innovatieconvenant. Deze partners brengen in 2020 samen circa 4,9 miljard euro bij elkaar, waarvan 2,05 miljard euro uit private en 2,85 miljard euro uit publieke middelen die onder deze noemer worden gebundeld.

De topsector Creatieve Industrie is een van de trotse ondertekenaars van het convenant. We dragen bij aan gedragen oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken met vernieuwende interventies en methodes. Daarin zetten we behoeftes en gedrag van mensen centraal. Dit leidt onder meer tot duurzame en gezonde producten, gebouwen en leef- en werksituaties, maar ook tot gebruiksvriendelijke en verleidelijke diensten en zinvolle bijdragen aan een veilige samenleving die de technologische ontwikkelingen naar een hoger plan brengen.

De creatieve industrie neemt daarnaast de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de agenda voor Maatschappelijk Verdienvermogen. Daarin ondersteunen we de projecten in de vier maatschappelijke missiethema’s bij het opschalen en realiseren van verdienvermogen. Dat doen we door te richten op de regionale inbedding, waar alle uitdagingen samenkomen binnen lokale vraagstukken.

De nieuwe, thematische missies en kennis- en innovatieagenda’s trekken meer partijen en hogere budgetten aan. Nieuwe partners zijn de minister van Justitie en Veiligheid voor de KIA Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de KIA Energietransitie en Duurzaamheid, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de KIA Gezondheid en Zorg, de provincies en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het KIC laat zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen gaan investeren in Nederlandse innovatie. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Maar ook de bestaande partners doen volop mee. Zo draagt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij aan de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, en levert ze een brede bijdrage aan het KIC via NWO. Diverse kennisinstellingen, zoals universiteiten en hogescholen, zijn belangrijke partners in het KIC en leveren daarmee een grote bijdrage aan het innovatie-ecosysteem in Nederland.

De gezamenlijke voorgenomen budgetten zijn hoger dan in het KIC 2018-2019. Tezamen gaan de partners circa € 4,9 miljard investeren op jaarbasis. Ter vergelijking: in 2019 gaat het om € 2,4 miljard.
5 Dit toont de groei in de omvang van onze samenwerking. Die houdt niet op bij de landsgrens.

Loading more content...