Miljoenen voor de creatieve industrie

OCW

In het Regeerakkoord heeft het Kabinet afgesproken meer ruimte te maken in de cultuurfondsen voor vernieuwing en ontwikkeling en gaat daarvoor een impuls geven aan een nieuwe generatie en eigentijdse
cultuurvormen, zoals digitale kunst, virtual Reality en spoken word. Voor nieuwe cultuur en makers zijn extra middelen beschikbaar. Verder ondersteunt het Kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.
Ook voor de cultuursector geldt het motto van het kabinet «eerlijk werk»

In 2019 zet het Ministerie van OCW het stimuleringsbeleid voor de Creatieve Industrie voort. Dit beleid bestaat uit  cultuursubsidies via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ondersteuning van Het Nieuwe Instituut en het Topsectorenbeleid dat gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd.

Subsidies voor de creatieve industrie

  • 2018 M€ 7.566
  • 2019 M€ 7.475
  • 2020 M€ 1.975
  • 2021 M€ 1.975

Ten laste van dit budget worden uitgaven gedaan op het gebied van de architectuur en de creatieve industrie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de restauratie en digitalisering van de ontwerptekeningen van Stichting Het Nieuwe Instituut zoals aangekondigd in de Kamerbrief Cultuur in een open samenleving.

Voor de uitvoering van de arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector (Thema Een sterke culturele sector) staat M€ 3,80 opgevoerd voor 2019, voor de jaren erna M€ 2,3. Voor Talenontwikkeling en de ontwikkeling van de Rijkscultuurfondsen M€ 10.

De Tweede Kamer wordt in dit najaar geïnformeerd over de verkenning naar mogelijke experimenteerruimte voor ZZP-ers werkzaam in de culturele en creatieve sector.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie staat M€ 15,5 ter beschikking, de apparaatskosten bedragen M€ 1,9

EZ

volgt

Loading more content...