Kabinet waardeert cultuur (en creatief) met flinke investeringen

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijft. Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Het kabinet werkt in het kader van het topsectorenbeleid aan het versterken van de creatieve industrie, die ook buiten de landsgrenzen een bijdrage levert aan urgente opgaven die wereldwijd spelen, zoals verstedelijking, klimaatverandering en energietransitie.Het kabinet gaat daarvoor het volgende doen:

Arbeidsmarktagenda

In 2018 ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda. Voor de invulling van de komende jaren overlegt het kabinet met de regiegroep van de arbeidsmarktagenda. Het kabinet ziet voor zichzelf een rol op het terrein van scholing en de verdere ontwikkeling van honoreringsrichtlijnen. De cultuurfondsen van het rijk kunnen hierbij een rol spelen; ook voor niet-gesubsidieerde disciplines.
In het jaar 2021 start de nieuwe subsidieperiode. Een aantal trajecten moet dan regulier onderdeel worden van de Een sterke culturele sector bedrijfsvoering van de sector en de voorwaarden van het
subsidiebeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het naleven van de Fair Practice Code en de honoreringsrichtlijnen. De komende jaren werken kabinet en sector samen aan
goede voorwaarden voor ondernemerschap.

Diversiteit

Het Regeerakkoord is daar duidelijk over: ‘Het is belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen
bereikbaar is, zowel in de Randstad als de regio.’ Het kabinet vindt het belangrijk om hierop in te spelen. Een
aantal van de maatregelen van dit kabinet is er dan ook op gericht om de diversiteit in het culturele veld te stimuleren

Investeringen

In het oog springende investeringen voor de creatieve industrie:

  • Het Nieuwe Instituut krijgt in 2018 en 2019 € 5,5 miljoen om de ontwerptekeningen van Nederlandse architecten te digitaliseren.
  • Scholen worden uitgedaagd om ook cultuur te bezoeken die schuurt. Met €1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen.
  • De komende jaren investeert het kabinet € 2 miljoen per jaar in de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland.

Basisinfrastructuur

In 2021 start de nieuwe subsidieperiode van de culturele basisinfrastructuur. Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur nodigt het kabinet andere overheden uit om in voorbereiding op deze nieuwe periode stedelijke en regionale profielen op te stellen. Voor de nieuwe periode zullen de overheden een gezamenlijke adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur.

Loading more content...