Rapportage bedrijvenbeleid 2016

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie. De samenwerking die we de afgelopen jaren binnen en buiten de creatieve industrie hebben gerealiseerd heeft niet alleen de creatieve industrie op een hoger plan getild, maar ook de innovatiekracht van Nederland versterkt.” Jeroen van Erp, founding partner ontwerpbureau Fabrique, voorzitter Dutch Creative Council, professor of concept design Technische Universiteit Delft.

Het Kabinet heeft vandaag in een zogenaamde 'Kamerbrief' na vijf jaar de balans opgemaakt van haar bedrijfslevenbeleid. Voor de creatieve industrie heeft dit 'topsectorenbeleid' als volgt uitgepakt.

Hoogtepunten afgelopen jaar

  • De TKI CLICKNL heeft gezorgd voor een aanzienlijke toename van de private betrokkenheid bij onderzoek en innovatie in de creatieve industrie. Circa 400 private partners waren in 2015 betrokken bij onderzoeks- en innovatieprojecten in de creatieve industrie.Daarbij is door consortia gebruik gemaakt van onder meer de NWO-regelingen, TNO onderzoeksprojecten, SIA Raak, Europese projecten en de MIT-regeling.
  • De start van een toekomstbestendig business model voor TKI CLICKNL en opzet van twee grote publiek-private onderzoeksprogramma’s door de sector met steun van de ministeries van EZ en OCW. In deze programma’s voor fundamenteel onderzoek werken onderzoekers, hbo-lectoren, TO2-partners, opdrachtgevers en het creatieve bedrijfsleven samen aan het vergroten van de kennisbasis van de creatieve sector om de innovatiekracht van de sector te versterken. De focus van de Human Capital Agenda richt zich op het stimuleren van ondernemerschap en het verbeteren van de overstap van opleiding naar bedrijfsleven. Verder wordt aandacht besteed aan het blijven ontwikkelen van de creatieve professional door middel van het programma ‘een leven lang leren’. Onder andere met hulp van het hbo-platform creatieve industrie is in werkgroepen kennis en ervaring uitgewisseld over deze thema’s. Tevens zijn publicaties uitgebracht over creatieve broedplaatsen en ondernemerschap in de creatieve opleidingen.
  • De creatieve industrie focust zich, door middel van het vorig jaar gelanceerde Duitslandprogramma, op onze oosterburen. Het Duitslandprogramma verbindt alle initiatieven vanuit de creatieve industrie in Duitsland (zoals op beurzen en tijdens handelsmissies) en helpt zo met een boodschap de Duitse markt te veroveren. Voorbeelden in 2016 zijn: Nederland was partnerland bij de Munich Creative Businessweek, het Reeperbahn Festival (popmuziek) en de Buchmesse.
  • Aanvullend op het Duitslandprogramma wordt gezocht naar kansen voor de Nederlandse creatieve industrie in andere (verre) markten (met name China).
  • De topsector Creatieve Industrie werkt bij uitstek sector-overstijgend. Met andere topsectoren wordt veel gezamenlijk opgetrokken. Daarnaast geeft de topsector invulling aan de EU Grand Societal Challenges en meerdere NWA-routes: Veerkrachtige samenlevingen, Big data, Smart Industry, Smart liveable cities, Circulaire economie en Kunst en innovatie.

Kansen voor de toekomst

De komende jaren wordt voorgebouwd op wat de afgelopen jaren in gang is gezet op de thema’s kennis & innovatie, internationalisering en human capital. De creatieve industrie positioneert zich als kwartiermaker van vernieuwing. Hiervoor is een gedegen organisatie van de sector onontbeerlijk. Uitdagingen voor de komende jaren zijn de toename van de private R&D in de sector, het versterken van de samenwerking/crossovers met andere sectoren en de verdere internationalisering. Daarnaast zorgen nieuwe (online) diensten en technologieën voor structurele veranderingen en nieuwe kansen voor de creatieve industrie. Vanuit de topsector wordt hierop aangesloten door te participeren in programma’s gericht op big data, virtual reality, blockchains en 3D-printing.

2016-10-06_142802

Nederland behoort (nog steeds) tot de top van meest ondernemende en concurrerende economieën in de wereld. Nederland heeft een sterke positie met een goed opgeleide beroepsbevolking, een degelijke en betrouwbare (kennis-)infrastructuur en een goede digitale infrastructuur. Hierdoor blijft Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, behoudt het een sterke en open internationale oriëntatie en een aantrekkelijk klimaat voor nieuwe startende bedrijven.

Loading more content...