Miljoenennota en de Creatieve Industrie

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn. 

Van de tien miljoen euro die in 2017 tot en met 2020 jaarlijks extra beschikbaar komt voor de kunst- en cultuursector gaat bijna eenderde naar festivals. Binnen de culturele basisinfrastructuur voor de periode van 2017 tot met 2020 is jaarlijks 17,35 miljoen euro voor de creatieve industrie beschikbaar. Daarvan is 11,63 miljoen per jaar bestemd voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en wordt 5,64 miljoen per jaar voor Het Nieuwe Instituut opzij gezet.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie krijgt vier ton extra voor de Dutch Design Week en nog eens hetzelfde bedrag voor festivals.
Tot de festivals die nu alsnog subsidie ontvangen behoren Eurosonic Noorderslag (300.000 euro)

Het kabinet belooft door te gaan met het maken van wetten en regels die ruimte geven voor innovatie, duurzame groei en ondernemerschap. Er komt meer geld voor vernieuwingen op energiegebied die potentie hebben voor binnen- en buitenland. De instelling van een nationale investeringsbank, zoals de meeste Europese landen die al hebben, moet bedrijven helpen bij investeringen in Nederland. Snelle en adequate hulp aan bedrijven die behoefte hebben aan financiering kan helpen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, meldt het kabinet.

Het kabinet heeft de ambitie internationaal ondernemen sterk te bevorderen en in te spelen op de groeiende behoefte vanuit het bedrijfsleven en de kenniswereld naar internationale handels- en innovatiebevorderende diensten van de overheid. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, heeft het kabinet besloten om vanaf 2017 € 10 mln structureel extra vrij te maken voor inspanningen die de Nederlandse concurrentiepositie van Nederland in het buitenland ten goede komen, zoals een betere follow up van economische missies en het effectiever maken van het internationale topsectorenbeleid.

De huidige regeling TKI-toeslag wordt gewijzigd waardoor voor bepaalde grote en cross-sectorale samenwerkingsprojecten de mogelijkheid wordt geboden rechtstreeks bij RVO.nl projecttoeslag aan te vragen. Deze route biedt een uitkomst voor projecten die betrokken partijen tezamen reeds op eigen initiatief hebben gebouwd, alsook oor cross-sectorale projecten waarvan de regierol niet duidelijk bij én TKI ligt. De bestaande aanvraagprocedure via een TKI blijft openstaan. Om deze nieuwe- en sector overstijgende mogelijkheid te onderstrepen wordt bij de publicatie van de regeling in 2017 de naam TKI-toeslag gewijzigd in PPS-toeslag onderzoek en innovatie

Loading more content...