Prioriteiten in de creatieve sector | bouwstenen voor een strategische agenda

Syntens en ARCCI hebben op verzoek van de Federatie begin dit jaar  een quickscan laten uitvoeren onder de 8 bij de Federatie aangesloten beroepsverenigingen.
Deze rapportsamenvatting geeft een beschrijving van
het resultaat van een quick scan die is uitgevoerd in
de acht creatieve sectoren die deel uitmaken van opdrachtgever
de Federatie Dutch Creative Industries.
Gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers
van de verschillende branche- of beroepsorganisaties
hebben geleid tot een scherp geformuleerde SWOT
 met een lijst van daaruit voortvloeiende prioritaire acties.
Daarbij is zowel de diversiteit van de situatie in de
verschillende deelsectoren in beeld gebracht als 
ook nagegaan welke knelpunten er worden gedeeld. 
Op basis daarvan is een overall-beeld geschetst dat
 alle betrokken partijen niet alleen laat zien waar acties 
meer op elkaar kunnen worden afgestemd, maar dat 
ook inzicht geeft in dringende zaken op het niveau van 
de deelsectoren. Deze prioritaire acties zijn bottom-up
 op basis van de acht sectoren opgesteld en zijn door de 
Federatieleden  besproken en vastgesteld. De prioritaire acties 
leveren bouwstenen voor het innovatieprogramma voor
 de topsector Creatieve Industrie.

Download de samenvatting Quikscanfactsheet2011

Download het volledige rapport PrioriteitenCreatieveSector

Loading more content...