Creatief Europa (2021–2027)

Nederland verwelkomt het voorstel voor behoud van een gezamenlijk EU-programma 'Creative Europe' dat de culturele en creatieve sectoren in Europa ondersteunt en de focus die de Commissie voorstelt. Dat Minister van Buitenlandse Zaken in juli de Tweede Kamer laten weten.

Dit voorstel is onderdeel van het pakket aan voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het Meerjarig Kader voor 2021–2017. De Commissie heeft een voorstel uitgebracht inzake het programma Creative Europe.

Het belangrijkste doel van het programma Creative Europe is het bevorderen, versterken en beschermen van de Europese cultuur en taaldiversiteit, cultureel erfgoed en creativiteit, evenals het concurrentievermogen van Europa's culturele en creatieve sectoren. Cultuur speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van grote maatschappelijke en economische uitdagingen en bij het bevorderen van actief burgerschap, gemeenschappelijke waarden, welzijn, innovatie, economische groei en het scheppen van banen.

De sleutel naar succes van het programma is grotendeels afhankelijk van de zichtbaarheid en het vermogen om publiek toegang te bieden tot culturele en creatieve projecten. Publieksbereik blijft daarom één van de belangrijkste aandachtspunten.

Het programma omvat een sub programma «MEDIA» ter ondersteuning van de Europese audiovisuele industrie, een sub programma «CULTUUR» om Europese culturele en creatieve sectoren te promoten en een «cross sectoraal» sub programma om acties te ondersteunen, verspreid over de audiovisuele en andere culturele, creatieve sectoren.

Met een voorgesteld budget van € 1.85 miljard voor de periode 2021–2027 wil de Commissie via het programma de culturele en creatieve sectoren in Europa ondersteunen. Dit is een continuering van de huidige programmaperiode. De wens van de Commissie daarbij is om het huidige programma voort te zetten, met als focus het (bijdragen aan het) realiseren van recentere beleidsontwikkelingen. De recent uitgekomen nieuwe Europese agenda voor cultuur is richtinggevend voor de invulling van het programma Creative Europe.

Nederland verwelkomt het voorstel voor behoud van een gezamenlijk EU-programma dat de culturele en creatieve sectoren in Europa ondersteunt en de focus die de Commissie voorstelt. Daarbij acht Nederland zowel de ondersteuning van samenwerking tussen landen, regio’s en steden, als het leren van andere lidstaten van belang. Dit is nodig omdat de culturele, creatieve sectoren voor uitdagingen staan, zoals de Commissie in het voorstel benadrukt. Tegelijk stimuleert het programma het werken over de grenzen heen. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat ieder sub programma beschikt over een eigen (geografische en inhoudelijke) focus, behoefte en eigen industrie. Zoals benoemd bij 2, speelt het voorstel van de Commissie in op de wens om recentere beleidsontwikkelingen te realiseren, of daaraan bij te dragen. Aandacht voor ondernemerschap- en digitale vaardigheden, zoals genoemd in de nieuwe Europese cultuuragenda, zou zijn beslag in het programma kunnen en moeten krijgen.

Nederland zal erop toezien dat de uitvoering van het programma een aanvulling vormt op nationaal beleid. Ook is Nederland positief over de specifieke actie meer synergie te zoeken tussen het programma Creative Europe en andere EU-programma’s, zoals: Erasmus+, Horizon Europe, Invest EU, EFRO en ESF. Nederland zal nog wel doorvragen hoe de Commissie dit zal bewerkstelligen, zodat ook echt concrete stappen worden gezet in het promoten en vergroten van synergiën.

Nederland waardeert het streven van de Commissie naar de vermindering van uitvoeringslasten en versimpelen van de aanmeldingsprocedures. Nederland acht het van groot belang dat de administratieve procedures, zoals aanmeldingsprocedures en rapportages, verder worden versimpeld om een gelijke toegang tot het programma te krijgen voor iedereen.

Veel lidstaten hebben in het algemeen positief gereageerd op het voorstel van de Commissie qua de grote lijnen van de inhoud en de versterking van het programma met een financiële impuls. Lidstaten benadrukten echter ook dat zij het voorstel meer in detail moeten bestuderen. Het Europees Parlement heeft eerder gepleit voor een flinke versterking van het toekomstige programma Creative Europe.

  • https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
  • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2623.html
Loading more content...