Regeerakkoord biedt kansen voor de creatieve industrie

De innovatie- en verbeeldingskracht van de creatieve industrie is bij uitstek geschikt voor het aanpakken van grote en noodzakelijke transities die het derde Kabinet Rutte haar regeerakkoord presenteert. Dat is de eerste conclusie die overblijft na lezing en duiding van 'Vertrouwen in de toekomst'.

De Topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. De creatieve subsectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming, architectuur en popmuziek) zorgen ervoor dat steden aantrekkelijk worden voor toeristen, bedrijven en bewoners. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. Bovendien is de creatieve sector een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' bevat een aantal belangrijke maatregelen voor de sector.

Het Kabinet gaat het topsectorenbeleid sterker focussen op de economische kansen die drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid, landbouw/water/voedsel en quantum/hightech/nano/fotonica. Maar is er ook aandacht voor innovatie in het sociale domein, zoals zorg, veiligheid en onderwijs. De innovatie- en verbeeldingskracht van de creatieve industrie is bij uitstek geschikt voor het aanpakken van grote en noodzakelijke transities. De Federatie Creatieve Industrie vindt het ook daarom een goede zaak dat het nieuwe Kabinet overheidsaanbestedingen toegankelijker gaat maken voor het MKB en dat de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en innovatiekredieten worden uitgebreid. Ook gaat het nieuwe Kabinet start-ups en publiek private samenwerking met het midden en kleinbedrijf stimuleren. Tenslotte investeert Rutte III stapsgewijs 200 miljoen extra in toegepast onderzoek.

In de toenemende regionale aanpak van economie en verduurzaming wordt de creatieve sector nog onvoldoende als gesprekspartner gezien en gevraagd. Versterking van organisatiekracht van de culturele en creatieve sector is daarom wenselijk.

De inzet van het nieuwe Kabinet voor een eerlijker arbeidsmarkt biedt ruimte voor de culturele en creatieve industrie (ic Federatie Dutch Creative Industries. Federatie Cultuur en de Kunstenbond) om het SER-Raad voor Cultuuradvies ‘Passie Gewaardeerd’ en de daarbij behorende arbeidsmarktagenda uit te realiseren. Met de impuls van 80M€ voor cultuur en creatieve industrie kan de zorgwekkende positie van werkenden in de creatieve sector daadwerkelijk te verbeteren.

Er komt een 24/7 Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland ‘one stop shop’ terecht kunnen voor alle dienstverlening en producten van de rijksoverheid waarmee de binding met Nederland verstevigd wordt. Voor het diplomatieke netwerk is extra geld beschikbaar, oplopend tot 40 miljoen euro structureel. Dit sluit aan bij het pleidooi van de Federatie Dutch Creatieve Industrie die ook pleit voor rol van het postennetwerk bij het ontwikkelen van potentieel kansrijke maar latente buitenlandse vragen.

De plannen van het Kabinet Rutte III vragen op veel onderdelen nog nadere uitwerking. De Federatie Creatieve Industrie kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe Kabinet om hier verder invulling aan te geven.

Loading more content...