WBSO ook voor niet technologische innovatie

PERSBERICHT

Amsterdam, 17 april 2012

WBSO ook voor niet technologische innovatie

AMSTERDAM – De Federatie Dutch Creative Industries is tevreden met de extra aandacht die het Kabinet de komende tijd wil besteden aan kennis over de kansen en mogelijkheden die de WBSO biedt voor bedrijven die vooral activiteiten ontplooien in de hoek van niet-technologische innovatie.

Dit maakte het Kabinet afgelopen week bekend naar aanleiding van de recente evaluatie van de WBSO. Het Kabinet is niet voornemens om de Speur & Ontwikkelings (S&O)-definitie verder uit te breiden richting niet-technologische innovatie o.a. omdat een dergelijke uitbreiding niet voldoende is af te bakenen en rekening moet worden gehouden met het generieke karakter van de regeling. De S&O-definitie is in 2009 uitgebreid naar programmatuur gericht op innovatieve diensten.

De Federatie pleit, net als eerder o.a. het Topteam Creatieve Industrie, voor aanvullende prikkels in het - vooral op technologische innovatie gerichte – innovatie-instrumentarium. Deze prikkels moeten  zorgen voor een betere koppeling tussen technologische innovatie en conceptuele, niet-technologische innovatie en dragen op die manier bij aan het sneller omzetten van kennis en kunde in nieuwe producten en diensten en combinaties daarvan.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat bedrijven die vanaf het begin ontwerpers inschakelen en aandacht hebben voor 'branding' succesvoller zijn met het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten. Zij presteren financieel maar liefst 20% beter (onderzoek Design en Effectiviteit van de Erasmus Universiteit en BNO) dan bedrijven die dat niet doen.

Daarom heeft de Federatie recent ook het initiatief genomen voor de uitwerking van de kennis- en innovatiecoöperatie.  Deze ‘KIC’ moet ervoor zorgen dat het creatieve mkb gemakkelijker samen met kennisinstellingen en andere stakeholders voor gezamenlijke rekening via kort-cyclisch onderzoek strategische kennis kan ontwikkelen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Loading more content...